Leefbewustamersfoort

U bevindt zich hier: Home Contact Privacy Policy

Privacy Policy

Leef Bewust Amersfoort hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar relaties. Deze Privacy Policy is bedoeld om heldere en transparante informatie te geven over hoe Leef Bewust Amersfoort (LBA) omgaat met persoonsgegevens.

LBA doet er alles aan om de privacy van haar relaties te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat LBA in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 • De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vraagt om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Als praktijk is LBA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Leef Bewust Amersfoort verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de consulten, afspraken en/of opdrachten
 • Het uitvoering geven aan een gewenst consult, gemaakte afspraak of opdracht

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Toestemming van de betrokken persoon
 • Gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Voor de bovenstaande doelen kan LBA de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Gewone persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens, e-mail en telefoonnummer)
 • Bijzondere persoonsgegevens (o.a. medische gegevens)

De betreffende persoonsgegevens worden door LBA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Leef Bewust Amersfoort verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdrachten, bestellingen, afspraken en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Voor de bovenstaande doelen kan LBA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Gewone persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens, e-mail en telefoonnummer)

De betreffende persoonsgegevens worden door LBA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, partners en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospect, partners en/of geïnteresseerde worden door Leef Bewust Amersfoort verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge/schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Facebook of LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelen kan LBA de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Gewone persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens, e-mail en telefoonnummer)

De betreffende persoonsgegevens worden door LBA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, partner en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan Leef Bewust Amersfoort geeft, kunnen aan derde partijen worden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maakt LBA gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van (anamnese) vragenlijsten
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van communicatie
 • Het verzorgen van bestellingen

LBA geeft alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. LBA zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Verder kan LBA persoonsgegevens delen met derden, indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Leef Bewust Amersfoort bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
Leef Bewust Amersfoort heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft LBA bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens LBA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • LBA hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de van toepassing zijnde systemen.
 • LBA maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Leef Bewust Amersfoort van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door LBA of door één van haar verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door LBA te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. LBA kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor gegeven kan worden aan de hiervoor genoemde verzoeken.

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het mogen verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan wordt u verzocht hierover zo snel mogelijk contact op te nemen. Komt LBA er samen met u niet uit, dan is dat erg vervelend. U heeft in zo’n geval altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact op.

Contactgegevens

Leef Bewust Amersfoort
Hinderstein 11
3813 RL Amersfoort
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Lees ook:
Acacia Falkena
Werkwijze

Vragen? Klik hier voor contactgegevens.

Contact

 • 3813RL Amersfoort 
 • +316 191 08 419